Govern municipal dijous 14 setembre 2017

Llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la provisió d’una plaça Tècnic/a superior a temps parcial


Autor: argençola

Aprovada la composició del Tribunal Qualificat d’aquest procés selectiu

ajuntament d'Argençola Autor: Ramon Sunyer

Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia núm.60/2017, de 13 de setembre de 2017, s’han adoptat els acord que tot seguit es transcriuen:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la provisió d’una plaça Tècnic/a superior a temps parcial, enquadrada a la Plantilla de personal laboral.
ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada DNI
000832-1 77284004 -W
000858-1 33934843 - E
EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- Publicar la llista provisional d’aspirants admesos/es i excloses/es a l’e-tauler, i al web municipal argencola.cat, atorgant als interessats un termini de 10 dies, per tal de presentar reclamacions o al·legacions si s’escau. Així mateix podran abstenir-se o ser recusats, dins del mateix termini, els membres del Tribunal d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Un cop finalitzat l’anterior termini sense que s’hagin presentat al·legacions, la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es esdevindrà aprovada definitivament.

TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificat d’aquest procés selectiu a les persones que es detallen a continuació:

Titulars:
President: Toni Lloret Grau, Batlle de l’Ajuntament d’Argençola
Vocals: Jaume Teixé Aribau, Regidor de Salut Pública de l’Ajuntament d’Argençola, i Francesc Salamé Sabater, Representant de la Associo de Micropobles de Catalunya

Actuarà com a secretària, la Sra. Sònia Durán Carrero Secretària – Interventora acctal de la Corporació municipal.

QUART.- Indicar que en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es farà publica, el lloc el dia i l’hora de constitució de la Comissió Qualificadora i del començament del procés selectiu.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple municipal de la present resolució en la propera sessió ordinària que es celebri.

Argençola a 14 de setembre de 2017.
Toni Lloret Grau
Batlle


ANUNCI-LLISTA-PROVISIONAL-ADMESOS.pdfEtiquetes: anunci tècnic argençola

Lectures: 95 Darrera: 01.05.2022


Ho vols compartir?