Govern municipal dimecres, 4 de Octubre de 2017

Llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció per a la provisió d’una plaça Tècnic/a superior a temps parcial


Autor: argençola

El Tribunal Qualificat per aquest procés selectiu es reunirà a l’Ajuntament d’Argençola divendres dia 13 d’octubre a les 10:30h del matí

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

Es fa públic que per decret d’Alcaldia núm. 65/2017, de 4 d’octubre de 2017, s’han adoptat els acords que tot seguit es transcriuen:

El Ple de la Corporació en sessió de data 5 de juliol de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria que ha de regir el concurs de mèrits per a la seleccionar un tècnic/a superior de transparència , bon govern, suport a la transició cap a la gestió electrònica de l’Administració i elaboració i coordinació del procés d’informació i participació ciutadana de l’avanç POUM.

En data 13 de setembre de 2017 mitjançant decret d’Alcaldia núm. 60/2017, es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses essent exposat al públic la relació a la pàgina web i a l’e-tauler.

Durant el terminis previst per la presentació d’al·legacions, no s’ha rebut cap instancia.

Atès l’establer a l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya.

Fent ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses,
ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada DNI
000832-1 77284004 -W
000858-1 33934843 - E
EXCLOSOS/ES: Cap
SEGON.- El Tribunal Qualificat per aquest procés selectiu es reunirà a l’Ajuntament d’Argençola divendres dia 13 d’octubre a les 10:30h del matí, iniciant-se el procés selectiu.
TERCER.- Efectuar notificació a les persones interessades de la present resolució mitjançant publicació al web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler.

Argençola a 4 d’octubre de 2017.
Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola


ANUNCI-LLISTA-ADMESOS-DEFINITIVA.pdfEtiquetes: anunci tècnic argençolaHo vols compartir?