Ajuntament dimarts, 10 de Gener de 2023

Ordenances Fiscals


Autor: argençola

Relació d'ordenances aprovades per l'ajuntament en vigor des del dia 1 de gener de 2023

Vista del poble a la tardor
Vista del poble a la tardor Foto: Ramon Sunyer

OF . GENERAL DE GESTIO INSEPCCIO I RECAPTACIO

OF. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

OF. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

OF. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

OF. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

OF. 5 IMPOST SOBRE CONTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

OF. 6 APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL A FAVOR EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS

OF. 7 TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

OF. 8 TAXA PER LLICENCIES O LA COMPROVACIO DE ACTIVITATS COMUNICADES EN MATERIA DE URBANISME

OF. 9 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS DE CEMENTIRI

OF. 10 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

OF. 11 TAXA PER SUBMINISTRAMENT DE AIGUA

OF. 12 REGULADORA DE CONSTRIBUCIONS ESPECIALS

OF. 13 TAXA PER PRESTACIO DELS SERVEIS DE INTERVENCIO ADMINISTRATIVA

OF. 14 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS

OF. 15 TAXA PER LA OCUPACIO DEL SOL, SUBSOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

OF. 16 SOBRE LA TINENÇA DE ANIMALS

OF. 17 TAXA PER CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

OF. 18 DE CIVISME

OF. 19 TAXA PER LA OCUPACIO DE ESPAIS PUBLICS I US MASSIU DE CAMINS

OF. 20 INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUESEtiquetes: ordenances fiscals ajuntament argençolaHo vols compartir?