Ajuntament dilluns 6 abril 2020

Ordenances Fiscals


Autor: argençola

Relació d'ordenances aprovades per l'ajuntament en vigor des del dia 1 de gener de 2020

Vista del poble a la tardor Autor: Ramon Sunyer

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM 7- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

ORDENANÇA FISCAL NÚM.12 - ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13- TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLIC

ORDENANÇA FISCAL NÚM.16 - ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM.17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS I CERIMÒNIES CIVILS A L'AJUNTAMENT D'ARGENÇOLA

ORDENANÇA NÚM.18 DE CIVISME D'ARGENÇOLA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS I OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPALEtiquetes: ordenances fiscals ajuntament argençola

Lectures: 1063 Darrera: 30.09.2022


Ho vols compartir?