Consell de nuclis dimarts, 21 de Juny de 2022

El Consell de Nuclis d'Argençola


Autor: argençola

Té l’objectiu de millorar la gestió municipal fomentant la descentralització i a la vegada la participació ciutadana en relació a la presa de decisions que afectin als nuclis del municipi

Vista d'Argençola i Contrast dels Plans de Ferran
Vista d'Argençola i Contrast dels Plans de Ferran Foto: Argençola

Què és?
El Consell de Nuclis és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència per al municipi i els seus nuclis de població.

Com a òrgan de participació té caràcter consultiu, d’informe preceptiu i de formulació de propostes i suggeriments.

Els Nuclis que actualment tindran entitat com a tal i seran considerats en el present reglament, són els següents:
- Argençola, Cal tender, Rocamora i masies .
- Clariana, Plans de Ferran i masies
- Contrast i masies
- Carbasí i masies
- Porquerisses, Santa Maria del Camí, la Quinta Forca i masies

Quines són les seves funcions?
Les resolucions del Consell de Nuclis tindran caràcter de recomanació al Ple i hauran de rebre resposta per part d’aquest, del Govern o de l’òrgan municipal competent.

El Consell de Nuclis exerceix les funcions de:
a) Debatre sobre les propostes del govern.
b) Fer propostes per tal que siguin debatudes pel Govern i el Ple.
c) Debatre sobre la planificació estratègica del municipi a curt i a mitjà termini.
d) Debatre sobre els grans projectes que s’hagin de dur a terme a Argençola.
e) Emetre informes, propostes i suggeriments a proposta de l’Ajuntament o del mateix Consell.
f) Altres que li siguin assignades pel Ple Municipal.

Qui el composa?
I. L’alcalde o alcaldessa d’Argençola, que ostentarà la Presidència.
II. El regidor o regidora de Participació Ciutadana, que ostentarà la Vicepresidència Primera.
III. Una persona representant de cada nucli d’Argençola, escollida pels seus veïns.
IV. El secretari o secretària municipal o persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

Periodicitat de les sessions
El Plenari, òrgan màxim del Consell de Nuclis d’Argençola, es reunirà com a mínim 2 cops l’any.

També es podrà reunir de manera extraordinària en qualsevol dels següents supòsits:
- A proposta de la Presidència
- A proposta d’un representant de nucli sobre un tema d’urgència del seu nucli a tractar.

Les trobades de nuclis, reunions dels veïns de cada nucli, es realitzaran com a mínim una a l'any.Etiquetes: funcions composició consell de nuclisHo vols compartir?

dimecres, 22 de Maig de 2024
Login


Reglament


Informes i actes

17.07.2022 | Informe Trobades als Nuclis 2022 CARBASÍ


17.07.2022 | Informe Trobades als Nuclis 2022 PORQUERISSES


03.07.2022 | Informe Trobades als Nuclis 2022 CLARIANA


03.07.2022 | Informe Trobades als Nuclis 2022 ARGENÇOLA