Govern municipal divendres, 3 de Juliol de 2015

Ple Extraordinari juliol 2015 I


Autor: argençola

Atès l’establert a l’article 38 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals convoco als membres del Ple a la Sessió extraordinària per l’aprovació del cartipàs municipal , que tindrà lloc el dia 3 de juliol a les 9:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.


Amb el següents punts de l’ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de Constitució del nou Ajuntament
2.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia següents:

Resolució Alcaldia núm. 48/2015 nomenament Tinent d’Alcalde
Resolució Alcaldia núm. 49/2015 nomenament i distribució Regidories
Resolució Alcaldia núm. 50/2015 nomenament Tresorer

3.- Règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
4.- Creació de la Comissió Especial de Comptes
5.- Designació de representants municipals a ens i òrgans col·legiats
6.- Assignacions econòmiques Batlle i Regidors per assistències plens

Argençola 30 de juny de 2015.
El BatlleEtiquetes: plenari extraordinari argençolaHo vols compartir?