Govern municipal divendres, 3 de Juliol de 2015

Ple Extraordinari juliol 2015 II


Autor: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper 3 de juliol de 2015.

En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides.

RESOLC

Primer.- Convocar als membres del Ple d'aquest Ajuntament, juntament amb la Secretaria de la Corporació per la sessió extraordinària que se celebrarà el proper dia 3 de juliol de 2015 a les 9:15h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Segon.- Fitxar l'ordre del dia de la sessió convocada de la següent forma:

1.- Adjudicació contracte obres per al realització de la primera fase de les obres de rehabilitació de la coberta i tancament de la sala polivalent de Clariana.

2.- Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU.

3.-Aprovació mapa de capacitat acústica d’Argençola

4.- Nomenament comissió delimitadora terme municipal.

Argençola a 1 de juliol de 2015.
El BatlleEtiquetes: plenari extraordinari argençolaHo vols compartir?