Govern municipal dimarts, 21 de Juliol de 2015

Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola


Autor: argençola

A exposició pública durant trenta dies

Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola
Mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola Foto: Ajuntament Argençola

Aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en data 3 de juliol de 2015, el mapa de capacitat acústica del municipi d’Argençola restarà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.argencola.cat.

Transcorregut el qual, si no s’ha presentat cap reclamació o al·legació s’entendra aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Veure documents:
- Presentació
- Memòria
- Mapes

Argençola a 21 de juliol de 2015.

Antoni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: mapa capacitat acústica argençolaHo vols compartir?