Govern municipal dimecres, 7 de Octubre de 2015

Ple Ordinari octubre


Autor: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 7 d’octubre de 2015 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes dels Plens de les sessions: núm. 08/2015 i 9/2015 extraordinaris de data 03/07/2015, i núm. 10/2015 extraordinari 31/08/2015.
2.- Dació comptes Decrets d’Alcaldia del núm. 17/2015 al núm. 81/2015.
3.- Ratificació decret alcaldia núm. 52/2013 Adhesió municipi d’Argençola al Consorci LOCALRET.
4.- Aprovació, si s’escau, canvi d’adreça de la plaça on estan ubicades les dependencies municipals.
5.-Torn de precs i preguntes.

Argençola a 1 d’octubre de 2015.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: plens ajuntament argençolaHo vols compartir?