Govern municipal dijous, 8 de Octubre de 2015

Adhesió del municipi d’Argençola al Consorci Local LOCALRET


Autor: argençola

Exposició pública per un termini de 30 dies hàbils

Adhesió del municipi d’Argençola al Consorci Local LOCALRET
Adhesió del municipi d’Argençola al Consorci Local LOCALRET Foto: Localret

Al ple de la Corporació de data 7 d’octubre de 2015, va esser ratificat Decret d’Alcaldia núm. 52/2013 d’aprovació inicial d’adhesió del municipi d’Argençola al Consorci Local LOCALRET, constituït pels municipis Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar també els Estatuts pels quals es regeix El Consorci, publicats al BOP núm. 99 de 25 d’abril de 1997, modificats per l’Assemblea General del Consorci Localret en data 31 de gener de 2004 i publicada la refosa en el DOGC núm. 4277 de 10 de desembre de 2004.

S’exposa al públic per un termini de 30 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, de no presentant-se’n cap l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de prendre nou acord.

Argençola a 8 d’octubre de 2015.

Toni Lloret Grau
Batlle d’ArgençolaEtiquetes: localret argençolaHo vols compartir?