Govern municipal dijous, 5 de Novembre de 2015

Aprovació inicial Ordenances Fiscals 2016


Autor: argençola

A exposició pública per un període de 30 dies

L’Ajuntament d ‘Argençola en sessió plenària de data 30 d’octubre de 2015 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

- Anunci aprovació inicial ordenances fiscals 2016
- Anunci publicació BOP Ordenances No Fiscals o No Modificacio Taxa 2016
- Certificat ple aprovació inicial ordenances fiscals 2016

Argençola a 30 d’octubre de 2015.Etiquetes: ordenances fiscals ajuntament argençolaHo vols compartir?