Govern municipal divendres, 2 de Setembre de 2016

Convocatòria plaça de Jutge de Pau Substitut d'Argençola


Autor: argençola

El termini de presentació d'instàncies és de 20 dies

Convocatòria plaça de Jutge de Pau Substitut d'Argençola
Convocatòria plaça de Jutge de Pau Substitut d'Argençola Foto: argençola

Per l'alcaldia Presidència s'ha dictat un decret de data 2 de setembre de 2016, d'inici de tràmits i obertura de convocsatòria pública per la plaça de Jutge de Pau Substitut d'aquest municipi d'Argençola.

El termini de presentació de les instàncies i currículum vitate ( en el que caldrà fer constar l'activitat actual que dugui a terme) serà de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de la publicació al BOP, a les oficines municipals de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de les 09:00 a les 13 hores de matí.

En la instància caldrà fer constar segons l'establert en l'art. 303 de la L.O.P.J. Que no s'està incapacitat per l'ingrés en la Carrera Judicial pels següents motius: Per impediment físic o psíquic; per condemna per delicte dolós en tant no hagin obtingut la rehabilitació; per processat o inculpat per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment; per no estar en ple exercici dels seus drets civils.

Argençola, 2 de setembre de 2016
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle en funcions d'ArgençolaEtiquetes: jutge de pau argençolaHo vols compartir?