Govern municipal dimarts, 15 de Novembre de 2016

Memòria valorada per actuar als trams de camins afectats pel temporal d’aigua i vent dels dies 2 i 3 de novembre de 2015 al T.M. d’Argençola


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 30 dies

Vista del poble a la tardor
Vista del poble a la tardor Foto: Ramon Sunyer

Per decret de la Regidoria d’Obres i Urbanisme núm. 99/2016, es va aprovar inicialment el projecte anomenat “ Memòria valorada per actuar als trams de camins afectats pel temporal d’aigua i vent dels dies 2 i 3 de novembre de 2015 al T.M. d’Argençola”. El pressupost d’execució per contracte és de 66.803,20€.

Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de 30 dies duran els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant edicte al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.

Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa en els articles 36 i 37 del Reglament d’Obres i Serveis en relació amb l’article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Argençola a 15 de novembre de 2016.
Joan Sola Miret

Regidor d’obres i urbanisme.

PDF adjunts
Memoria Valorada Rierades 2015 - 1 (50 Mb)
Memoria Valorada Rierades 2015 - 2 (36 Mb)
Memoria Valorada Rierades 2015 - Planols (4 Mb)Etiquetes: memòria valorada camins argençolaHo vols compartir?