Govern municipal
dimecres 11 gener 2017 Argençola

Aprovació inicial del pressupost i plantilla municipal per a l’exercici 2017

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A informació pública per un termini de 15 dies hàbils
 
ajuntament - Argençola
ajuntament - Argençola
Autor: Ramon Sunyer
El Ple de l’Ajuntament d’Argençola en sessió Plenària Ordinària celebrada en data 4 de gener de 2017 , ha adoptat inicialment l’acord d’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2017, les seves bases d’execució així com la relació de llocs de treball i la plantilla de personal.

De conformitat amb allò que s’estableix a l’article 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’esmentat acord així com l’expedient relatiu al mateix, se sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la inserció del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a l’objecte de què els possible interessats el puguin examinar i formular-ho aquelles al·legacions i/o suggeriments que considerin més adients.

En el supòsit que no se’n formulés cap, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap nou anterior acord.

Argençola a 11 de gener de 2017.

Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola

Adjunts: PDF 9. EDICTE APROVACIÓ INICIAL


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet