Govern municipal dimecres, 5 de Abril de 2017

Ple Ordinari


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 5 d’abril de 2017 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de de data 04/01/2017( acta núm. 01/2017), acta sessió extraordinària de data 20/01/2017 ( acta núm. 02/2017), ple sessió extraordinària de data 17/02/2017 ( acta núm. 03/2017.).

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.01/2017 a 15/2017.

3.- Aprovació Moció adhesió al Pacte nacional pel Referèndum

4.- Aprovació inicial del catàleg de camins municipals d’Argençola.

5.- Aprovació compte gestió recaptatòria per l’organisme de gestió tributària exercici 2016.

6.- Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola per la recollida de residus municipals mitjançant sistema d’àrees tancades.

7.- Aprovació rectificació acord de ple de data 4 de gener de 2017, d’acceptació i cessió tram ctra. BV-2231.

8.- Torn de precs i preguntes


Argençola a 3 d’abril de 2017.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple ordinari ajuntament argençolaHo vols compartir?