Govern municipal
dimarts 2 maig 2017 Argençola

Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A informació pública el document durant el termini de dos mesos
 
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola - Argençola
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola - Argençola
Autor: Marina Berenguer
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola - Argençola
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola - Argençola
Autor: Marina Berenguer
El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2017, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment el catàleg de camins municipals d’Argençola, lliura per l’Area de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el document durant el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, al DOGC i al setmanari l’Enllaç dels Anoiencs També s’inserirà al pagina web municipal www.argencola.cat i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el termini d’exposició pública, no s’hi formula cap al·legació o suggeriment, el catàleg que ara s’aprova provisionalment s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

TERCER.- Incorporar el catàleg de camins municipals d’Argençola a l’Inventari General de Bens Municipals.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el catàleg de camins municipals d’Argençola es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, en horari d’oficina, i a l’establert en el punt segon del present acord.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Argençola a 27 d’abril de 2017.

Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola

Documents (PDF)
Catàleg de camins Argençola-1 (pag 1-100) (30 Mb)
Catàleg de camins Argençola-2 (pag 101-200) (34 Mb)
Catàleg de camins Argençola-3 (pag 200-243) (17 Mb)


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet