Govern municipal dimarts, 2 de Maig de 2017

Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola


Autor: argençola

A informació pública el document durant el termini de dos mesos

Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola Foto: Marina Berenguer

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió celebrada el dia 5 d’abril de 2017, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar inicialment el catàleg de camins municipals d’Argençola, lliura per l’Area de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el document durant el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, al DOGC i al setmanari l’Enllaç dels Anoiencs També s’inserirà al pagina web municipal www.argencola.cat i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el termini d’exposició pública, no s’hi formula cap al·legació o suggeriment, el catàleg que ara s’aprova provisionalment s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

TERCER.- Incorporar el catàleg de camins municipals d’Argençola a l’Inventari General de Bens Municipals.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el catàleg de camins municipals d’Argençola es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, en horari d’oficina, i a l’establert en el punt segon del present acord.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Argençola a 27 d’abril de 2017.

Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola

Documents (PDF)
Catàleg de camins Argençola-1 (pag 1-100) (30 Mb)
Catàleg de camins Argençola-2 (pag 101-200) (34 Mb)
Catàleg de camins Argençola-3 (pag 200-243) (17 Mb)

Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola - Argençola
Aprovació inicial del Catàleg de camins municipals d’Argençola
Autor: Marina Berenguer


Etiquetes: catàleg camins municipals Argençola Diputació de BarcelonaHo vols compartir?