Govern municipal divendres, 23 de Juny de 2017

Aprovació inicial del projecte 'Depuradora d'aigües residuals de Clariana'


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 30 dies

Aprovació inicial del projecte 'Depuradora d'aigües residuals de Clariana'
Aprovació inicial del projecte 'Depuradora d'aigües residuals de Clariana' Foto: argençola

Per decret de la Regidoria d'Obres i Urbanisme núm. 33/2017, es va aprovar inicialment el projecte anomenat 'Depuradora d'aigües residuals al nucli de Clariana', el pressupost d'execució per contracte és de 50.000€.

Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de 30 dies mitjançant edicte al BOP, e l'E-tauler i a la web municipal, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions d'acord d'a`provació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa en els articles 36 i 37 del Reglament d'Obres i Serveis en relació amb l'article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Argençola a 20 de juny de 2017.

Joan Solà Miret
Regidor d'Obres i Urbanisme


Projecte Depuradora Clariana.pdfEtiquetes: edicte projecte depuradora clariana ArgençolaHo vols compartir?