Govern municipal dimarts 4 juliol 2017

Aprovació inicial del projecte 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola'


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 30 dies

Aprovació inicial del projecte 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola' Autor: argençola

Per decret de la Regidoria d'Obres i Urbanisme núm. 41/2017, es va aprovar inicialment el projecte anomenat 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola', el pressupost d'execució per contracte és de 50.000€.

Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de 30 dies mitjançant edicte al BOP, e l'E-tauler i a la web municipal, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions d'acord d'a`provació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa en els articles 36 i 37 del Reglament d'Obres i Serveis en relació amb l'article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Argençola a 4 de juliol de 2017.

Joan Solà Miret
Regidor d'Obres i Urbanisme

Documents
Memòria i annexes 1.2.3.4.6.7.8
Annex 5. Plec Clàusules tècniques

Plànols:
01.Situació
02.Cami3
03.Cami13
04.Cami18TRAM1-Cami19
05.Cami18-TRAM2Etiquetes: edicte projecte camins rurals Argençola

Lectures: 263 Darrera: 03.12.2022


Ho vols compartir?