Govern municipal dimarts, 4 de Juliol de 2017

Aprovació inicial del projecte 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola'


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 30 dies

Aprovació inicial del projecte 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola'
Aprovació inicial del projecte 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola' Foto: argençola

Per decret de la Regidoria d'Obres i Urbanisme núm. 41/2017, es va aprovar inicialment el projecte anomenat 'Adequació de camins rurals al municipi d'Argençola', el pressupost d'execució per contracte és de 50.000€.

Sotmetre a informació pública el projecte per un termini de 30 dies mitjançant edicte al BOP, e l'E-tauler i a la web municipal, durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions d'acord d'a`provació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa en els articles 36 i 37 del Reglament d'Obres i Serveis en relació amb l'article 235 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Argençola a 4 de juliol de 2017.

Joan Solà Miret
Regidor d'Obres i Urbanisme

Documents
Memòria i annexes 1.2.3.4.6.7.8
Annex 5. Plec Clàusules tècniques

Plànols:
01.Situació
02.Cami3
03.Cami13
04.Cami18TRAM1-Cami19
05.Cami18-TRAM2Etiquetes: edicte projecte camins rurals ArgençolaHo vols compartir?