Govern municipal dimarts 25 juliol 2017

Compte General del Pressupost 2015


Autor: argençola

A exposició pública per un termini de 3 setmanes

Compte General del Pressupost 2015 Autor: argençola

Confeccionat el Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici 2015, i informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, se sotmet a exposició pública per un termini de quinze dies i vuit més, segons estableix l'article 212.3 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals amb l'objecte de què es puguin formular observacions i reclamacions. En el supòsit de no formular-se'n el Compte General es portarà a consideració del Ple per a la seva aprovació.

Argençola, 25 de juliol de 2017

Antoni Lloret Grau
Batlle d’ArgençolaEtiquetes: anunci pressupost Argençola

Lectures: 109 Darrera: 10.05.2022


Ho vols compartir?