Govern municipal
dimarts 29 agost 2017 Porquerisses (Argençola)

Substitució de la modalitat dels sistema d’actuació per reparcel·lació per a la gestió del PAU-1 'Accés Nord de Porquerisses'

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A informació pública per un període d’un mes
 
Substitució de la modalitat dels sistema d’actuació per reparcel·lació per a la gestió del PAU-1 'Accés Nord de Porquerisses' - Porquerisses
Substitució de la modalitat dels sistema d’actuació per reparcel·lació per a la gestió del PAU-1 'Accés Nord de Porquerisses' - Porquerisses
Autor: argençola
En compliment d’allò que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

Es fa públic que:

El Ple de la Corporació en sessió de data 5 de juliol de 2017 va acordar l’aprovació inicial per la substitució de la modalitat dels sistema d’actuació per reparcel·lació per a la gestió del PAU-1 “Accés Nord de Porquerisses”, de compensació bàsica a cooperació, a l’objecte que sigui l’Ajuntament d’Argençola, com administració actuant, qui l’impulsi i executi.

Sotmetre el canvi de modalitat proposat a informació pública per un període d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província , la publicació a l’e-tauler, i al web municipal (www.argencola.cat), per general coneixement, i als efectes de poder plantejar les al·legacions que hom consideri adients, així com també, donar tràmit als propietaris afectats mitjançant comunicació personalitzada per a que manifestin el que tinguin per convenient en defensa dels seus legítims drets o interessos.

Determinar que, si durant el període d’exposició pública no s’hi formulen reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’acord inicial que ara s’aprova provisionalment, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Argençola, a vint-i-vuit d’agost de 2017
L’Alcalde accidental, Gumersind Parcerisas Serra.


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet