Govern municipal dimarts, 26 de Setembre de 2017

Declarada deserta la licitació per adjudicar la concessió per explotar el servei de bar del Local Social d’Argençola


Autor: argençola

Decret d'Alcaldia 62/2017, de declaració de licitació deserta i finalització del procediment de licitació de concessió administrativa del servei de bar del Local Social d’Argençola.

Declarada deserta la licitació per adjudicar la concessió per explotar el servei de bar del Local Social d’Argençola
Declarada deserta la licitació per adjudicar la concessió per explotar el servei de bar del Local Social d’Argençola Foto: argençola

Atès que per Decret d’alcaldia 55/2017 de 16 d’agost de 2017 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i els seus annexes, així com el Plec de Prescripcions Tècniques i els seus annexes, que han de regir l'arrendament del servei de bar al local social d’Argençola, mitjançant procediment obert, per tramitació urgent, i amb els criteris d’adjudicació indicats.

Atès que en data 31 d’Agost de 2017 es va publicar la convocatòria de licitació al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-tauler i a la Web de l’Ajuntament, atorgant un termini de 8 dies naturals des de l’endemà de la publicació per a la presentació de proposicions.

Atès que el passat 12 de setembre de 2017 va finalitzar el termini per la presentació de proposicions, i que aquest termini ha transcorregut sense que s’hagi presentat cap proposició.

Atès que d’acord amb l’article 151.3 del TRLCSP no es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec de condicions.

Vist que en el present procediment no existeix cap oferta o proposició, cal entendre que la licitació es pot declarar deserta.

Vist l’expedient administratiu relatiu a la licitació de concessió administrativa per l’explotació del servei de bar del Local Social d’Argençola,

Per tot l'exposat, RESOLC:

Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació convocada per adjudicar la concessió administrativa per l’explotació del servei de bar del Local Social d’Argençola ubicat al carrer Teresa Jornet d’aquest municipi.

Segon.- Publicar aquesta resolució a la web de l’Ajuntament.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple en la propera sessió que se celebri.

Ho mana i signa el Batlle Toni Lloret Grau, a Argençola, el 22 de setembre de 2017.Etiquetes: decret alcaldia licitació bar argençolaHo vols compartir?