Govern municipal dimecres, 4 de Octubre de 2017

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Avui 4 d’octubre, a les 19:00h

Ple ordinari ajuntament d'Argençola
Ple ordinari ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 4 d’octubre de 2017 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 05/07/2017 ( acta núm 05/2017) i el ple de la sessió extraordinària de data 13/09/2017 ( acta núm. 06/2017 ).

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 39/2017 a núm. 63/2017

3.- Aprovació festes locals exercici 2018

4.- Torn de precs i preguntes

Argençola a 2 d’octubre de 2017.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple ordinari ajuntament argençolaHo vols compartir?