Govern municipal divendres, 24 de Novembre de 2017

Convocatòria del procés de selecció d’1 auxiliar administratiu


Autor: argençola

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de la publicació d’aquest anunci al BOP

Convocatòria del procés de selecció d’1 auxiliar administratiu ajuntament d'Argençola
Convocatòria del procés de selecció d’1 auxiliar administratiu ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal d’ 1 lloc de treball d’acord amb la subvenció atorgada per la diputació de Barcelona, a través del Programa complementari de foment de l’Ocupació Local 2017 -2018 en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019”.

La present convocatòria es regeix d’acord amb les bases reguladores del procés per a seleccionar persones a l’atur en el marc del programa indicat, que van ser aprovades pel Ple de l’ajuntament el 5 de juliol de 2017, i publicades al BOP de Barcelona el 17 de juliol de 2017.

El lloc de treball a cobrir i que s’ofereix en la línia 1 de suport als plans d’ocupació local és:

Auxiliar administratiu

Nombre de llocs: 1
Jornada: 25 hores setmanals
Naturalesa del contracte: Personal laboral temporal.
Durada del contracte: 6 mesos (previsió inici final gener)
Retribució: segons conveni.
Funcions bàsiques del lloc de treball:

Donar suport a les tasques administratives i de recepció.
Realitzar tasques d’arxiu .
Col·laborar en la tramitació dels processos administratius d’acord amb les directrius i procediments establerts per Secretaría.
Manteniment i mecanització de bases de dades.
Atendre al públic que s’adreci a l’Ajuntament tant personal o telefònicament.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Adjunts


POS 2018- CONVOCATÒRIA AUX.ADTIU
SOL·LICITUD CONVOCA AUX.ADTIUEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?