Govern municipal dimarts, 19 de Desembre de 2017

Convocatòria plaça Jutge de Pau titular d’Argençola


Autor: argençola

Termini de quinze dies hàbils per presentar les sol·licituds

Vista del poble d'Argençola a la tardor
Vista del poble d'Argençola a la tardor Foto: Ramon Sunyer

De conformitat al previst a l’article 101.3 de la llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, s’anuncia la convocatòria pública per a la provisió de Jutge de Pau titular d’Argençola.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds a les oficines municipal en un termini de quinze dies hàbils a partir de l’endemà a la seva publicació, mitjançant instància adreçada a l’Alcaldia en al qual hauran de formular declaració en el sentit de no trobar-se afectats per cap de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de la Llei orgànica del Poder Judicial, a la petició s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

- Currículum vitae, on s’especifiqui, com a mínim, l’activitat o activitats que exerceix actualment. 

- Còpia del DNI


Argençola a 5 de desembre de 2017. 


Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola 
Etiquetes: jutge pau argençolaHo vols compartir?