Govern municipal dilluns, 22 de Gener de 2018

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

Dimecres 24 de gener de 2018 es realitzaran les entrevistes

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

El Ple de la Corporació celebrat el 5 de juliol de 2017, va aprovar les bases reguladores del procés per a seleccionar persones aturades en el marc del Programa Complementari de Foment de l’Ocupació Local 2017 – 2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019 de la Diputació de Barcelona.

En data 22 de novembre de 2017 mitjançant decret d’Alcaldia núm. 81/2017, es va convocar 1 plaça d’auxiliar administratiu per un període de 6 mesos en règim laboral i una jornada de 25 hores setmanals, en el marc del programa esmentat.

En data 2 de gener de 2018 es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses essent exposat al públic la relació a la pàgina web i a l’e-tauler, i publicada al BOP el 10 de gener de 2018.

Finalitzat el termini per la presentació d’al·legacions sense que se n’hagi presentat cap, la llista provisional de persones aspirants i excloses ha esdevingut definitiva.

Atès l’establer a l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya.

Fent ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació,

HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses,

ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada NOM
001136-1 MGD
001129-1 VCA
001150-1 EBF

EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- El Tribunal Qualificat per aquet procés selectiu es reunirà a l’Ajuntament d’Argençola dimecres dia 24 de gener a les 12:30h, iniciant-se el procés selectiu.

TERCER.- Efectuar notificació a les persones interessades de la present resolució mitjançant publicació al web municipal www.argencola.cat i a l’e-tauler, a fi que es presentin a l’ entrevista del procés de selecció, a l’ Ajuntament, dimecres 24 de gener de 2018 a l’hora que es detalla al quadre següent:

Núm. Registre d’entrada NOM HORA
001136-1 MGD 12:30
001129-1 VCA 13:00
001150-1 EBF 13:30Argençola a 22 de gener de 2018.


LLISTA-DEFINITIVA-I-CONVOCATÒRIA-TRIBUNAL.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?