Govern municipal dilluns 29 gener 2018

Resultat final del procés de selecció realitzat per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

Es procedirà a la contractació de la persona que hagi obtingut major puntuació

Resultat final del procés de selecció realitzat per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu Autor: argençola

Resultat final del procés de selecció realitzat per aquest Ajuntament per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu, pel “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017 – 2018”, del Pla “Xarxa de Governs Locals” de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb les bases específiques aprovades per aquesta Alcaldia, efectuant la següent proposta definitiva:

PRIMER.- Declarar que han aprovat el procés selectiu les següents persones, essent els resultats finals de la selecció els següents:

Núm. Registre NOM DNI PUNTUACIÓ Mèrits i Criteris Social PUNTUACIÓ Entrevista TOTAL PUNTS
001150-1 EBF *****024X 7,87 4 11,87
001129-1 VCA *****076W 6,12 3,5 9,62
001136-1 MGD *****160R 2,87 2 4,87

Segon.- Tal com estableixen les bases 6 i 7 del procés de selecció, finalitzada la qualificació, l’òrgan de selecció farà públic a la web i al tauler, un llistat ordenat de les persones aspirants amb les puntuacions obtingudes, i es procedirà a la contractació de la persona que hagi obtingut major puntuació.
La resta fomaran part d’una borsa de treball pels casos de vacants o bé substitucions.


Argençola, 25 de gener de 2018.
L’Alcalde acctal. Dono fe,
La SecretàriaEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençola

Lectures: 234 Darrera: 01.05.2022


Ho vols compartir?