Govern municipal dilluns, 29 de Gener de 2018

Resultat final del procés de selecció realitzat per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

Es procedirà a la contractació de la persona que hagi obtingut major puntuació

Resultat final del procés de selecció realitzat per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu
Resultat final del procés de selecció realitzat per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu Foto: argençola

Resultat final del procés de selecció realitzat per aquest Ajuntament per cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu, pel “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017 – 2018”, del Pla “Xarxa de Governs Locals” de la Diputació de Barcelona, i d’acord amb les bases específiques aprovades per aquesta Alcaldia, efectuant la següent proposta definitiva:

PRIMER.- Declarar que han aprovat el procés selectiu les següents persones, essent els resultats finals de la selecció els següents:

Núm. Registre NOM DNI PUNTUACIÓ Mèrits i Criteris Social PUNTUACIÓ Entrevista TOTAL PUNTS
001150-1 EBF *****024X 7,87 4 11,87
001129-1 VCA *****076W 6,12 3,5 9,62
001136-1 MGD *****160R 2,87 2 4,87

Segon.- Tal com estableixen les bases 6 i 7 del procés de selecció, finalitzada la qualificació, l’òrgan de selecció farà públic a la web i al tauler, un llistat ordenat de les persones aspirants amb les puntuacions obtingudes, i es procedirà a la contractació de la persona que hagi obtingut major puntuació.
La resta fomaran part d’una borsa de treball pels casos de vacants o bé substitucions.


Argençola, 25 de gener de 2018.
L’Alcalde acctal. Dono fe,
La SecretàriaEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?