Govern municipal dijous, 3 de Maig de 2018

Aprovació del Programa de Participació Ciutadana


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 30 dies hàbils

Aprovació del Programa de Participació Ciutadana
Aprovació del Programa de Participació Ciutadana Foto: argençola

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 4 d’abril de 2018, ha aprovat entre d’altres els acords següents:

PRIMER.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola d’acord amb el document que consta a l’expedient de la sessió, que serà d’aplicació durant el procés de formulació i aprovació de l’avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola, per tal de garantir el drets d’iniciativa, informació i participació regulats en la legislació urbanística.

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació del Programa de participació ciutadana al BOP, a l’e-tauler, a la web municipal www.argencola.cat i en un diari de premsa de divulgació comarcal, per un termini de 30 dies hàbils, per tal que tot interessat pugui formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions suggeriments o reclamacions estimi adients.

TERCER.- En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment dins del període establert, els acords i el text adoptat quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nova resolució expressa, ni publica per part d’aquest Ajuntament.

Argençola a 6 d’abril de 2018.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: anunci programa de participació ciutadana argençolaHo vols compartir?