Govern municipal dimecres, 4 de Juliol de 2018

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 4 de juliol a les 7 de la tarda

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 4 de juliol de 2018 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària de data 4 d’abril de 2018 , acta núm. 02/2018.

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.01/2018 al 33/2018.

3.- Aprovació conveni marc de cooperació i suport als ajuntament de la comarca relatiu al catàleg de serveis als municipis període 2018 ( Serveis socials).

4.- Aprovació conveni entre Diputació de Barcelona, Ajuntament d’Argençola i ADF Argençola, Programes Territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis (PPI-PVI).

5.- Aprovació proposta nomenament jutge de pau substitut d’Argençola

6.- Donar compte al ple de l’acord de ple del Consorci de l’Alta Anoia d’aprovació de baixa de l’Ajuntament d’Argençola com a membre consorciat.

7.- Precs i preguntes

Argençola a 2 de juliol de 2018.

Gumersind Parcerisas Serra
Alcalde en funcionsEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?