Govern municipal dilluns, 31 de Desembre de 2018

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

El dia 2 de gener de 2019

Convocatòria Ple ordinari
Convocatòria Ple ordinari Foto: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 2 de gener de 2019 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió extraordinària de data 17/10/2018 ( acta núm. 08/2018 ), Ple sessió extraordinària de data 05/12/2018 ( acta núm. 09/2018 ), Ple sessió extraordinària de data 21/12/2018 ( acta núm. 10/2018 )


2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.51/2018 al núm 73/2018.

3.- Aprovació inicial del projecte d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola.

4.- Aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de l’Anoia, de les competències municipals per sancionar infraccions en matèria de residus.

5.- Aprovació conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola per regular l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis d ela comarca.

6.- Aprovació definitiva compte general exercici 2017.

7.- Aprovació certificació núm. 1 del projecte elèctric de substitució i millora de l’enllumenat exterior del nucli d’Argençola.

8.- Aprovació de les bases reguladores i convocatòria del procés per a seleccionar persones aturades en el marc del programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020”

9.- Precs i preguntes


Argençola a 21 de desembre de 2018.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?