Govern municipal dimecres, 9 de Gener de 2019

Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019


Autor: argençola

A informació pública per un termini de 15 dies hàbils

Edicte Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019
Edicte Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019 Foto: argençola

Aprovat inicialment pel Ple, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2018, el pressupost general de l'Ajuntament per a l’any 2019,se sotmet a informació pública per un termini de quinze dies, segons estableix l’article 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el BOP, durant el qual podrà ésser examinat a la Secretaria de l'Ajuntament i s’hi podran formular les al·legacions que es considerin pertinents.

Si transcorregut el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap al·legació, objecció ni suggeriment el Pressupost s’entendrà aprovat definitivament.

Argençola, 21 de desembre de 2018
Toni Lloret Grau
L'alcaldeEtiquetes: edicte pressupost 2019 argençolaHo vols compartir?