Govern municipal dijous 24 gener 2019

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola


Autor: argençola

A informació pública durant el termini de dos mesos

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola Autor: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió celebrada el dia 2 de gener de 2019, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el document durant el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, també s’inserirà al pagina web municipal www.argencola.cat i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el termini d’exposició pública, no s’hi formula cap al·legació o suggeriment, el catàleg que ara s’aprova provisionalment s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat la incorporació al catàleg de camins municipals d’Argençola els camins i trams da l’inventari general de bens municipals.”

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i l’estudi “D’investigació de la titularitat del camins municipals d’Argençola” es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, en horari d’oficina, i a l’establert en el punt segon del present acord.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Argençola a 9 de gener de 2019.
Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola

Enllaç a Estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola - Argençola
Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola
Autor: argençola


Etiquetes: estudi investigació titularitat camins argençola

Lectures: 133 Darrera: 24.01.2022


Ho vols compartir?