Govern municipal dijous, 24 de Gener de 2019

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola


Autor: argençola

A informació pública durant el termini de dos mesos

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola
Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola, en sessió celebrada el dia 2 de gener de 2019, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el document durant el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, també s’inserirà al pagina web municipal www.argencola.cat i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, amb el benentès que si durant el termini d’exposició pública, no s’hi formula cap al·legació o suggeriment, el catàleg que ara s’aprova provisionalment s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona Àrea de Territori i Sostenibilitat la incorporació al catàleg de camins municipals d’Argençola els camins i trams da l’inventari general de bens municipals.”

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i l’estudi “D’investigació de la titularitat del camins municipals d’Argençola” es poden consultar a les oficines municipals tots el dies feiners, en horari d’oficina, i a l’establert en el punt segon del present acord.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Argençola a 9 de gener de 2019.
Toni Lloret Grau
Batlle d’Argençola

Enllaç a Estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola

Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola - Argençola
Anunci Aprovació de l’estudi d’investigació de la titularitat dels camins del municipi d’Argençola
Autor: argençola


Etiquetes: estudi investigació titularitat camins argençolaHo vols compartir?