Govern municipal dijous, 31 de Gener de 2019

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dijous 31 de gener

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 31 de gener de 2019 a les 09:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola.

2.- Aprovació modificació de crèdit 02/2019

3.- Aprovació del plec de Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars, paral·lelament amb l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari del projecte anomenat “Construcció depuradora aigües residuals de Clariana”

4.- Aprovació del plec de Clàusules administratives, econòmiques i tècniques particulars, paral·lelament amb l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat sumari del projecte anomenat “Projecte constructiu d’adequació de camins rurals al municipi d’Argençola”.

Argençola a 28 de gener de 2019..

Toni Lloret Grau
El Batlle



Etiquetes: ple extraordinari argençola



Ho vols compartir?