Govern municipal dimarts, 26 de Febrer de 2019

Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola.
Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola. Foto: argençola

El Ple de l’Ajuntament d’Argençola en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019, va acordar l’aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola, redactat per l’equip Territoris SLM, SLP, amb tos els seus documents i plànols continguts :
• Document inicial estratègic 

• Document inicial estratègic ( documentació gràfica) 

• Memòria informativa i justificativa 

• Estudis annex a la memòria 

• Memòria del procés de participació ciutadana 

• Documentació gràfica 

• DVD amb tota la documentació en format PDF 


Exposar a informació pública l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística municipal d’ Argençola, durant un termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris de premsa periòdica de més divulgació d’àmbit comarcal, al taulell d’anuncis de la corporació i a la pagina web www.argencola.cat, per tal que tothom que hi estigui interessat/da pugui examinar-los, formular les consultes que estimi oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions consideri adients. 


Els dret de consulta i informació es podrà exercici dins del termini d’exposició pública a l’espai habilitat ubicat a l’ajuntament d’Argençola dins l’horari d’oficina de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h.


Argençola a 21 de febrer de 2019. 

Toni Lloret Grau
Batlle 


Documents


Document Ambiental_AVP POUM Argençola
Memoria Diagnosi_AVP POUM Argençola
Memoria Proposta_AVP POUM Argençola
Proposta1_Territori_A1_low
Proposta2_Sistemes_A1_low
Proposta3_AmbitsUrbans_A1_low
i_1_EncaixTerritorial_Ortoimatge
i_2_Ortoimatges_Nuclis
i_3_Accessibilitat_Urbana_Territ
i_4_EstructuraPropietat
i_5_Rutes_Patrimoni
i_6_Topo_PendentsSup20pc
i_7_Topo_PendentsSup20pc_Cadastre_SU
i_8_PlaTerritParcialComarquesCentr
i_9_NormesPlanej_ClassificacioSol
i_10_NormesPlanej_Qualif_SNU
i_11_NormesPlanej_Qualif_SU+
i_12_PotencialHabitatges_SU
i_13_Estat_Urbanitzacio
i_14_Xarxes_serveis_urbans
i_15_EstatActual_Argençola
i_16_EstatActual_Porquerisses
i_17_EstatActual_Carbasí
i_18_EstatActual_Contrast_Clariana
i_19_ResumDiagnosi_A1


Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola. - Argençola
Aprovació de l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argençola.
Autor: argençola


Etiquetes: poum argençolaHo vols compartir?