Govern municipal divendres, 1 de Març de 2019

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

Els interessats tenen un termini de 10 dies, per tal de presentar reclamacions o al·legacions, si s’escau

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu Foto: Argençola

Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia núm. 12/2019 de data 25 de febrer de2019, s’han adoptat els acord que tot seguit es transcriuen:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció d’ 1 auxiliar administratiu en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de Diputació de Barcelona.

ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada NOM
2019-000087-1 AJR
2019-000119-1 EBLL
2019-000125-1 EBF

EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- Publicar la llista provisional d’aspirants admesos/es i excloses/es a l’e-tauler, i al web municipal argencola.cat, atorgant als interessats un termini de 10 dies, per tal de presentar reclamacions o al·legacions si s’escau. Així mateix podran abstenir-se o ser recusats, dins del mateix termini, els membres del Tribunal d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Un cop finalitzat l’anterior termini sense que s’hagin presentat al·legacions, la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es esdevindrà aprovada definitivament.

TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificat d’aquest procés selectiu a les persones que es detallen a continuació:
Titulars:
President:
Jaume Teixé Aribau, Regidor de Salut Pública de l’Ajuntament d’Argençola.

Vocals:
Gumersind Parcerisas Serra, Regidor d’Hisenda de l’ajuntament d’Argençola.
Marta Roca, Treballadora Social del Consell Comarcal de l’Anoia.

Actuarà com a secretària, la Sra. Sònia Durán Carrero Secretària – Interventora acctal de la Corporació municipal.

QUART.- Indicar que en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es farà publica, el lloc el dia i l’hora de constitució de la Comissió Qualificadora i del començament del procés selectiu.

Argençola a 25 de febrer de 2019.
Toni Lloret Grau
Batlle05.ANUNCI-PUBLICAT-AL-BOP.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?