Govern municipal dilluns, 18 de Març de 2019

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola

Dimecres 20 de març de 2019 inici del procés de selecció

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu Foto: Ramon Sunyer

Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia núm. 16/2019 de data 18 de març de 2019, s’han adoptat els acord que tot seguit es transcriuen:
Vista la convocatòria publicada al BOP en data 29/01/2019 i a la pagina web www.argencola.cat que ha de regir el concurs de mèrits per a seleccionar un/a auxiliar administratiu/va en el marc del programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de Diputació de Barcelona.

Vist que durant el termini d’exposició publica no s’han presentat reclamacions ni al·legacions a l’aprovació provisional d’aspirants admesos/es i/o exclosos/es, així com a la composició del Tribunal Qualificador.

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció d’ 1 auxiliar administratiu en el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020 de Diputació de Barcelona.

ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada NOM
2019-000087-1 AJR
2019-000119-1 EBLL
2019-000125-1 EBF

EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- Iniciar el procés selectiu amb la constitució del Tribunal Qualificador el dia 20 de març de 2019 a les 13:30h a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Argençola.

TERCER.- Donar compte al Ple municipal de la present resolució en la propera sessió ordinària que es celebri.

Argençola a 18 de març de 2019.
Toni Lloret Grau
El Batlle


12.-ANUNCI-DEFINTIU-LLISTA-I-TRIBUNAL.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?