Govern municipal dimarts, 30 de Abril de 2019

Convocatòria Ple extraordinari


Autor: argençola

Dimarts 30 d'abril a les 9h

Convocatòria Ple extraordinari
Convocatòria Ple extraordinari Foto: argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 30 d’abril de 2019 a les 09:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila


Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Adjudicació, si s’escau, del projecte constructiu d’adequació de camins rurals al municipi d’Argençola.

2.- Adjudicació, si s’escau, del projecte de millora i adequació del ferm del paviment del carrer sense nom al nucli de Carbasi.

3.- Adjudicació, si s’escau, del projecte constructiu depuradora aigües residuals al nucli de Clariana.

4.- Aprovació, si s’escau, del compte de gestió recaptatòria per l’Organisme de Gestió Tributària de l’exercici 2018.

5. Sorteig membres mesa electoral, eleccions municipals i al parlament europeu de data 26 de maig de 2019.

Argençola a 25 d’abril de 2019.

Toni Lloret Grau
El BatlleEtiquetes: ple extraordinari argençolaHo vols compartir?