Govern municipal dimarts, 1 de Octubre de 2019

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 2 d’octubre a les 19:00h

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola Foto: Ajuntament d'Argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 2 d’octubre de 2019 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió extraordinària de data 13/06/2019 ( acta núm. 06/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 15/06/2019 ( acta núm. 07/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 03/07/2019 ( acta núm. 08/2019)

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.18/2019 al núm 65/2019

3.- Aprovació, si s’escau, festes locals exercici 2020.

4.- Aprovació definitiva, si s’escau, compte general exercici 2018

5.- Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa del sector agrari Català

6.- Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a la 3era vaga del clima del 27S i per l’emergència climàtica.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’augment de retribucions del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019.

8.- Aprovació si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 04/2019

9.- Aprovació ,si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdit 03/2019.

10.- Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació de l’obra anomenada “Memòria valorada de millora i condicionament de camins al municipi d’Argençola

11.- Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut del projecte anomenat 'Millora i adequació del ferm de paviment al carrer sense nom del nucli de Carbasi'.

12.- Aprovació, si s’escau, de la certificació núm. 2 i ultima i acta de preus contradictoris de l’obra anomenada enllumenat exterior del nucli d’Argençola

13.- Aprovació, si s’escau, de la certificació núm. 2 de l’obra anomenada “Projecte constructiu d’una depuradora d’aigües residuals al nucli de Clariana.

14.- Aprovació, si s’escau del Pla Municipal d’Incendis Forestals d’Argençola (PPI) 2016-2020.

15.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de compatibilitat del càrrec de Regidora amb el seu lloc de treball de la Sra. Maria Descarrega Font.

16.- Precs i preguntes


Notificacio-Ple-Ajuntament.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?