Govern municipal
divendres 18 octubre 2019 Argençola

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
Termini de 3 dies per tal de presentar reclamacions o al·legacions
 
Ajuntament d'Argençola - Argençola
Ajuntament d'Argençola - Argençola
Per resolució de l’Alcaldia núm. 72/2019, de data 18 d’octubre de 2019, s’ha adoptat els següents acords:
“Vista la convocatòria que ha de regir el concurs de mèrits per a seleccionar un/a auxiliar administratiu en el marc del programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.

Vistes les sol·licitud presentades, per tot l’exposat,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció d’ 1 auxiliar administratiu en el marc del Programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.
ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada Data Nom
2019-000928-1 27/09/2019 S.T.V
2019-000961-1 04/10/2019 D.A.B.
2019-000954-1 02/10/2019 T.G.R
2019-000985-1 10/10/2019 C.P .A
2019-000999-1 11/10/2019 MC.T.M.
2019-001007-1 15/10/2019 G.L.T
2019-001008-1 15/10/2019 C.N.LL
EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- Publicar la llista provisional d’aspirants admesos/es i excloses/es a l’e-tauler, i al web municipal argencola.cat, atorgant als interessats un termini de 3 dies, per tal de presentar reclamacions o al·legacions si s’escau. Així mateix podran abstenir-se o ser recusats, dins del mateix termini, els membres del Tribunal d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Un cop finalitzat l’anterior termini sense que s’hagin presentat al·legacions, la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es esdevindrà aprovada definitivament.

TERCER.- Aprovar la composició del Tribunal Qualificat d’aquest procés selectiu a les persones que es detallen a continuació:
Titulars:
President:
• Gumersind Parcerisas Serra Batlle – President
Vocals:
• Josep Albareda Casas , Regidor d’Obres i Urbanisme
• Marta Roca, Treballadora Social del Consell Comarcal de l’Anoia.

Actuarà com a secretària, la Sra. Sònia Durán Carrero Secretària – Interventora acctal de la Corporació municipal.

QUART.- Indicar que en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es farà publica, el lloc el dia i l’hora de constitució de la Comissió Qualificadora i del començament del procés selectiu.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple municipal de la present resolució en la propera sessió ordinària que es celebri.”

Argençola a 18 d’octubre de 2019.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle
Adjunts: PDF 05. ANUNCI LLISTA PROVISIONAL ADMESOS AUX. ADM.


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet