Govern municipal divendres, 18 de Octubre de 2019

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça peó de brigada


Autor: argençola

Termini de 3 dies per tal de presentar reclamacions o al·legacions

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

Per resolució de l’Alcaldia núm. 73/2019, de data 18 d’octubre de 2019, s’ha adoptat els següents acords:
“Vista la convocatòria que ha de regir el concurs de mèrits per a seleccionar un/a peó de brigada en el marc del programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019- 2020 de la Diputació de Barcelona.

Vistes les sol·licitud presentades, per tot l’exposat,
RESOLC
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al procés de selecció d’ 1 peó de brigada en el marc del Programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.
ADMESOS/ES: Cap

EXCLOSOS/ES: : Per incompliment dels requisits de l’article 1 de les bases de la convocatòria.
Núm. registre d’entrada Data Nom
201-001006-1 15/10/2019 O.S.D.

SEGON.- Publicar la llista provisional d’aspirants admesos/es i excloses/es a l’e-tauler, i al web municipal argencola.cat, atorgant als interessats un termini de 3 dies, per tal de presentar reclamacions o al·legacions si s’escau. Així mateix podran abstenir-se o ser recusats, dins del mateix termini, els membres del Tribunal d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Un cop finalitzat l’anterior termini sense que s’hagin presentat al·legacions, la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es esdevindrà aprovada definitivament.

TERCER.- Indicar que en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es farà publica, el lloc el dia i l’hora de constitució del tribunal i qualificador.

QUART.- Donar compte al Ple municipal de la present resolució en la propera sessió ordinària que es celebri.”

Argençola a 18 d’octubre de 2019.
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: contractació peó brigada argençolaHo vols compartir?