Govern municipal divendres, 25 de Octubre de 2019

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

Per resolució de l’Alcaldia núm. 74/2019, de data 25 d’octubre de 2019, s’ha adoptat els següents acords:
DECRET D’ALCALDIA DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES I EXCLOSOS/ES EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ D’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA A L’OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Vist que per decret d’alcaldia núm. 64/2019 de data 25 de setembre de 2019, es va resoldre obrir convocatòria per la selecció d’1 auxiliar administratiu en el marc del programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de Diputació de Barcelona.

Vist que en data 19 d’octubre de 2019, es va publicar la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es.

Vist que el termini per presentar reclamacions i esmenes va finalitzar el dia 22 d’octubre de 2019, sense que se n’hagin presentat .

Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert en l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local:

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la següent relació definitiva d’aspirants
admesos/es i exclosos/es:
ADMESOS/ES
Núm. Registre d’entrada Data Nom
2019-000928-1 27/09/2019 S.T.V
2019-000961-1 04/10/2019 D.A.B.
2019-000954-1 02/10/2019 T.G.R
2019-000985-1 10/10/2019 C.P .A
2019-000999-1 11/10/2019 MC.T.M.
2019-001007-1 15/10/2019 G.L.T
2019-001008-1 15/10/2019 C.N.LL
EXCLOSOS/ES: Cap

SEGON.- Convocar al Tribunal qualificador per l’inici del procés selectiu en la 1era Fase: Valoració de mèrits i criteris socials, el dia 28 d’octubre de 2019 a les 10:00h del mati a la seu de l’Ajuntament d’Argençola.

TERCER.- Valorada la 1era Fase pel Tribunal, es farà públic el resultat i es comunicarà la data per la 2ona Fase: Entrevista personal, per tots aquells aspirants que hagin superat la 1era fase.

QUART.- Publicar la present resolució a la pagina web www.argencola.cat i a l’e-tauler i donar compte en el proper ple que es celebri.

Argençola a 25 d’octubre de 2019.
La Secretària acctal


07.-ANUNCI-LLISTA-DEFINITIVA-AUX.-ADMIN.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?