Govern municipal dilluns, 28 de Octubre de 2019

Resultats 1a fase del procés de selecció 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

Per resolució de l’Alcaldia núm. 76/2019, de data 28 d’octubre de 2019, s’ha adoptat els següents acords:
“DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RESULTATS DE LA 1ERA FASE . DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA A L’OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Vista l’acta emesa pel tribunal qualificador reunit en aquest Ajuntament en el dia d’avui a fi d’indicar el procés de selecció d’1 auxiliar administratiu en el marc del programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona, en la seva 1era fase Valoració de mèrits i criteris socials.
Vista la valoració del tribunal qualificador

RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la puntuació de la 1era fase valoració de mèrits i criteris socials,
d’acord amb el següent resultat:
Núm. Registre d’entrada Nom DNI Puntuació mèrits i criteris socials
2019-000928-1 S.T.V *****518N 1
2019-000961-1 D.A.B. *****434K 7,15
2019-000954-1 T.G.R *****776S 2,25
2019-000985-1 C.P .A *****891H 7
2019-000999-1 MC.T.M. *****121H 2,25
2019-001007-1 G.L.T *****880F 7,50
2019-001008-1 C.N.LL *****079J 2,50

SEGON.- D’acord amb l’establert a la Fase1 Valoració de mèrits i criteris socials, l’aspirant o aspirants que no hagin assolit una puntuació mínima de 6 punts en aquesta fase, no podran optar a l’entrevista personal de la fase 2 i determinarà la seva exclusió del procés de selecció.

TERCER.- Convocar als aspirants que han superat la puntuació mínima exigida per a la 2ona Fase entrevista personal pel proper dia 30 de novembre de 2019 d’acord amb el següent horari:
Núm. Registre d’entrada Nom DNI Puntuació mèrits i criteris socials Horari entrevista
2019-000961-1 D.A.B. *****434K 7,15 13:00
2019-000985-1 C.P .A *****891H 7 13:15
2019-001007-1 G.L.T *****880F 7,50 13:30

QUART.- D’acord amb allò que regula l‘article 45.1b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.

CINQUÈ.- Publicar la present resolució a la pagina web www.argencola.cat i a l’e-tauler i donar compte en el proper ple que es celebri.”

Argençola a 28 d’octubre de 2019.
La Secretaria acctal


10.-ANUNCI-PUNTACIÓ-1ERA-FASE.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?