Govern municipal dimarts, 29 de Octubre de 2019

Aprovació inicial de les Ordenances Fiscals 2020


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 18 d’octubre de 2019 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 01 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 03 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 05 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Tinença d’animals

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Argençola a 18 d’octubre de 2019.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


PUBLICACIÓ-BOP-ANUNCI-APROV.-INICIAL.pdfEtiquetes: ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?