Govern municipal dilluns, 4 de Novembre de 2019

Resultats 2a fase i puntuació final del procés de selecció 1 plaça d’auxiliar administratiu


Autor: argençola
ajuntament d'Argençola
ajuntament d'Argençola

Per resolució de l’Alcaldia núm. 77/2019, de data 4 de novembre de 2019, s’ha adoptat els següents acords:
“DECRET D’ALCALDIA 77/2019
DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DELS RESULTATS DE LA 2ONA FASE (ENTREVISTA PERSONAL) I PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’1 AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA A L’OCUPABILITAT 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Vista l’acta final emesa pel tribunal qualificador reunit en aquest Ajuntament en el dia 31 d’octubre de 2019 dels resultats de la 2ona fase ( entrevista personal) i puntuació final de la selecció d’un/a auxiliar administratiu en el marc del programa complementari de millora a l’ocupabilitat 2019-2020 de la Diputació de Barcelona.

Vista la valoració del tribunal qualificador
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar la puntuació de la 2ona, fase entrevista personal , d’acord amb el següent resultat:
Núm. Registre d’entrada Nom DNI Puntuació entrevista
2019-000961-1 D.A.B. *****434k 5
2019-000985-1 C.P .A *****891H 3
2019-001007-1 G.L.F *****880F 4

SEGON.- Contractar la Sra. D.A.B amb DNI *****434K en els termes previstos a l’objecte de la convocatòria de les bases reguladores del procés selectiu, d’acord amb els resultats de la puntuació final i proposta del tribunal qualificador.

Núm. Registre d’entrada Nom DNI Mèrits i criteris social Puntuació entrevista Puntuació final
2019-000961-1 D.A.B. *****434k 7,15 5 12,15
2019-000985-1 C.P .A *****891H 7 3 10
2019-001007-1 G.L.F *****880F 7,50 4 11,50

TERCER.- D’acord amb allò que regula l‘article 45.1b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’aquesta resolució, substitueix la notificació individual a les persones interessades.

QUART.- Publicar la present resolució a la pagina web www.argencola.cat i a l’e-tauler i donar compte en el proper ple que es celebri.”

Argençola a 4 de novembre de 2019
La Secretaria acctal


13.-ANUNCI-FINALITZACIÓ-PROCES.pdfEtiquetes: contractació auxiliar administratiu argençolaHo vols compartir?