Govern municipal dimecres, 8 de Gener de 2020

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola
Convocatòria Ple ordinari ajuntament d'Argençola
Convocatòria Ple ordinari ajuntament d'Argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió extraordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 8 de gener de 2020 a les 19:00h , al Saló de Sessions de la Casa de la Vila

Ordre del dia de la sessió convocada.

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària data 02/10/19 ( acta núm. 09/2018 ), Ple sessió extraordinària de data 17/10/19 ( acta núm. 10/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 18/10/19 ( acta núm. 11/2019 ), Ple sessió extraordinària de data 13/11/12 (acta núm. 12/2019)

2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm.66/2019 al 68/2019 i de núm. 70/2019 al 95/2019

3.- Ratificació Decret d’Alcaldia núm. 69/2019

4.- Aprovació, si s’escau, del conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola per regular l’assistència en matèria de noves tecnologies als municipis de la comarca.

5.- Aprovació, si s’escau de la certificació núm. 3 ultima del projecte constructiu d’una depuradora d’aigües residuals la nucli de Clariana.

6.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament d’Argençola

7.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de la fitxa núm. 6 “El Violí”, del catàleg de masies i cases rurals i altes edificacions en sòl no urbanitzable d’Argençola.

8.- Precs i preguntes

Argençola a 24 de desembre de 2019.

Gumersind Parcerisas Serra
El BatlleEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?