Govern municipal
divendres 17 gener 2020 Argençola

Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2020

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2020 d'Argençola - Argençola
Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2020 d'Argençola - Argençola
Autor: Ajuntament
En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’Ajuntament en sessió plenària de data 18 d’octubre de 2019 aprovà provisionalment la modificació d’Ordenances fiscals per a l’any 2020.

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s’especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

PRIMER - Aprovar per a l’exercici 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm. 01 reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 03 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 05 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la Tinença d’animals

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argençola a 17 de desembre de 2019.
El batlle,
Gumersind Parcerisas Serra
Adjunts: PDF Ordenances fiscals Argençola 2020 BOP


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet