Govern municipal divendres, 16 de Octubre de 2020

Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals 2021


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argençola

La Diputació de Barcelona en exercici de les funcions d’assistència i cooperació que li atribueix l’article 36 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local i actuant com a Ens delegat per a realitzar la gestió, recaptació i la inspecció de tots o alguns dels tributs la titularitat dels quals correspon als municipis que es diran, anuncia que els Ajuntaments respectius han aprovat provisionalment els acords de modificació d’ordenances fiscals, així com d’imposició i ordenació de taxes, per a l’exercici de 2021 amb el contingut següent:

L’Ajuntament d’Argençola en sessió plenària de data 15 d’octubre de 2020 amb el quòrum legalment exigible ha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 01 Ordenança Fiscal núm. 02 Ordenança Fiscal núm. 03 Ordenança Fiscal núm. 04 Ordenança Fiscal núm. 05 Ordenança Fiscal núm. 10
reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Tercer- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Barcelona, 15 d'octubre de 2020
La gerent, Llum Rodríguez Rodríguez


ANUNCI-APROVACIÓ-PROVISIONAL-ORDENANCES-FISCALS-ARGENÇOLA.pdfEtiquetes: ordenances fiscals argençolaHo vols compartir?