Govern municipal
dijous 22 octubre 2020 Argençola

Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20

<< Tornar    Autor: Ajuntament d'Argençola enviar a un amic     
A exposició pública durant 30 dies
 
Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20 - Argençola
Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20 - Argençola
Autor: argençola
En compliment del que disposa l’article 17 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament d’Argençola del Ple de data 15 d’octubre de 2020 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible entre d’altres el següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2021 i següents la imposició de l’ordenança municipal núm. 20 per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Argençola.

De conformitat amb allò que preveuen els article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisional i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic ala Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la província, perquè els interessat puguin examinat l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu.

Argençola a 15 d’octubre de 2020
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


Vols compartir-ho?

    Del.icio.us! Google! Live! Yahoo!


amunt  Home  ·  © argencola.cat ·   Argençola - Anoia (Catalonia)
Telèfon: 93 809 20 00 ·  e-mail: argensola@diba.cat
Avís de cookies ·   Avís legal
Versió 2.0 desembre-2014
Realització: cdnet