Govern municipal dijous, 22 de Octubre de 2020

Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20
Aprovació provisional de l’ ordenança municipal núm. 20 Foto: argençola

En compliment del que disposa l’article 17 del text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament d’Argençola del Ple de data 15 d’octubre de 2020 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible entre d’altres el següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2021 i següents la imposició de l’ordenança municipal núm. 20 per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi d’Argençola.

De conformitat amb allò que preveuen els article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisional i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic ala Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la província, perquè els interessat puguin examinat l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord esdevindrà definitiu.

Argençola a 15 d’octubre de 2020
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: ordenança fiscal promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica argençolaHo vols compartir?