Govern municipal divendres, 23 de Octubre de 2020

Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026


Autor: argençola

A exposició pública durant 30 dies

Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026
Aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026 Foto: argençola

El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 7 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment el Pla municipal de Prevenció d’incendis Forestals d’Argençola 2021- 2026.

El referit l Pla es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) ,a la pagina web www.argencola.cat i a l’e-tauler, pel període de 30 dies hàbils a comptar des del següent en que sigui publicat en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments que es considerin oportuns.

Es considerarà definitivament aprovat el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) d’Argençola 2021-2026 si en el termini d'informació pública no es presenta cap al·legació i/o suggeriment.

Argençola a 20 d’octubre de 2020.
Gumersind Parcerisas Serra
BatlleEtiquetes: pla municipal prevenció incendis forestals argençolaHo vols compartir?