Govern municipal dimecres, 7 de Abril de 2021

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola
Convocatòria Ple ordinari ajuntament d'Argençola
Convocatòria Ple ordinari ajuntament d'Argençola Foto: Ramon Sunyer

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 7 d’abril de 2021 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària núm 01/2021 ( 13.01.2021), sessió extraordinària núm. 02/2021 ( 20.01.2021), sessió extraordinària núm. 03/2021 ( 05.02.2021), sessió extraordinària núm. 04/2021 ( 07.04.2021)
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 01/2021 al 16/2021.
3.- Aprovació, si s’escau, de sol·licitud de subvenció per compensacions a càrrecs electes exercici 2021.
4.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Benestar Social i atenció a la ciutadania del Consell Comarcal de l’anoia i l’Ajuntament d’Argençola.
5.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per suport tècnic compartit del servei comarcal de desenvolupament econòmic entre l’ajuntament d’Argençola i el Consell Comarcal de l’Anoia.
6.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la xarxa ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
7.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Argençola i el Consell Comarcal de l’Anoia per l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treballs, Talen i Tecnologia”.
8.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració per la gestió en el projecte Anoia Terra de Castells.
9.- Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en règim de comodat del fons de l’Ajuntament d’Argençola entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Argençola.
10.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda d’actualització del conveni amb Diputació de Barcelona en el Pla d’Assistència Informàtic Comptable ( ASGEL)
11.- Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració el servei municipal de prevenció d’incendis entre l’Ajuntament d’Argençola i l’Associació de Defensa Forestal d’Argençola.
12.- Precs i preguntes

Argençola 31 de març de 2021.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


EDICTE-PLE-2021-04-07.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?