Govern municipal dimecres, 7 de Juliol de 2021

Convocatòria Ple ordinari


Autor: argençola

Dimecres 7 de juliol de 2021 a les 19:00h

Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argençola

De conformitat amb allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es convoca sessió ordinària pel Ple de la Corporació pel proper dia 7 de juliol de 2021 a les 19:00h al Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia de la sessió convocada.
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple sessió ordinària data 7 d’abril de 2021 ( acta núm. 05/2021 ), Ple sessió extraordinària de data 30 d’abril de 2021 ( acta núm. 06/2021.
2.- Dació compte Decrets d’Alcaldia del núm. 29/2021 al 39/2021.
3.- Aprovació si s’escau, proposta d’acord aprovació certificació núm. 1 del projecte anomenat “Ampliació i reforma dels banys del casal de Porquerisses”.
4.- Aprovació si s’escau, proposta d’acord de l’aprovació definitiva del compte general exercici 2019.
5.- Aprovació si s’escau, proposta d’acord aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus Mancomunat de 7 municipis: Argençola, Bellprat, Rubió. Veciana, Montmaneu, Orpi i Santa Maria de Miralles.
6.- Aprovació si s’escau, proposta d’acord d’acceptació de cessió d’un terreny destinat a les instal·lacions de la depuradora d’aigües residuals a Clariana.
7.- Aprovació si s’escau, del decàleg per avançar cap a una transició energètica al servei de la ciutadania.
8.- Aprovació, si s’escau de l’adhesió a la declaració d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Anoia del model d’implantació de l’energia eòlica i solar al territori.
9.- Precs i preguntes

Argençola a 5 de juliol de 2021.
Gumersind Parcerisas Serra
Batlle


EDICTE-ple-7-juliol-2021.pdfEtiquetes: ple ordinari argençolaHo vols compartir?